• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Wat doet Mahber Selam?

Gepubliceerd op: 29-05-2017

Vereniging “Mahber Selam” is in oktober 2012 opgericht met als doel het bevorderen van goede relaties tussen Eritreeërs en Ethiopiërs in Nederland, het beleven van hun gezamenlijke cultuur én het bevorderen van hun integratie in Nederland en in de gemeente Amersfoort in het bijzonder.

 

 1. Waar is de verenging actief?

De vereniging voert zijn activiteiten uit in de gemeente Amersfoort. De activiteiten die worden uitgevoerd door Mahber Selam zijn divers te noemen. Alle activiteiten zijn primair gericht op het bevorderen van goede relaties en integratie in Nederland.  Door de diversiteit bedient de vereniging niet alleen statushouders maar ook nieuwkomers in de Amersfoortse samenleving en levert daarmee een positieve bijdrage bij aan een prettig leefklimaat.  Naast de vele activiteiten die speciaal gericht zijn op de leden uit Amersfoort, trekt de vereniging ook leden uit geheel Nederland.  Voor alle leden is er daarom jaarlijks een groot feest, wat plaats vindt in Amersfoort. De vereniging telt momenteel 81 leden waarvan er 68 uit de Amersfoort en omstreken komen.

 

 1. Wat is het doel van de activiteiten en het resultaat?

Het doel van de activiteiten is het als vereniging een maatschappelijke bijdrage leveren aan de integratie van Eritreers en Ethiopiers in de Nederlandse samenleving. Velen van hen  leven van een bijstandsuitkering en zijn matig tot slecht geïntegreerd.  Zij vormen een kwetsbare groep in de (Amersfoortse) samenleving. De vereniging heeft daarom ook een belangrijke rol in de (h)erkenning van de problemen die gepaard gaan met deze sociale armoede.  Resultaat van al deze inspanningen is om deze kwetsbare groep beter te laten deelnemen aan de samenleving en minder in isolement te laten verkeren.

 

 1. Plan van aanpak
 • Het bezoeken van vluchtelingen in de (nood)opvang in Amersfoort en daar praktische en psychische hulp bieden. De vluchtelingen uit de Anne Annemaschool zijn allemaal nog steeds in beeld en worden geholpen met hun inburgering.
 • Tolk en of vertaal werkzaamheden en wegwijs maken in Amersfoort.
 • Integratie bevorderende informatie wordt gedeeld en knelpunten gesignaleerd zoals bijvoorbeeld verandering van wetten en regels.
 • Adviserende rol bij zowel praktische als psychische problemen van de leden van de vereniging. Veel leden kampen met stressproblematiek vanuit hun verleden.
 • Helpen met het invullen van formulieren, vertalen van documenten en meegaan naar instanties indien nodig, dit in samenwerking of op verzoek van de NVA.
 • Verzorgen van lessen inburgering in de eigen taal (Tigrigna of Arabisch) over de Nederlandse waarden en normen op verzoek van de NVA.
 • Stimuleren en helpen van de leden met het zoeken naar (vrijwilligers)werk en/ of een andere maatschappelijke bijdrage in de Amersfoortse samenleving.
 • Leren samen problemen en conflicten bespreekbaar te maken in de democratische Nederlandse samenleving.
 • Jaarlijkse landelijke ontmoetingsdag organiseren om de leden een hart onder de riem te steken en de kinderen in het bijzonder.
 • Verzorgen van wekelijkse thema bijeenkomsten om de Nederlandse samenleving beter te begrijpen en meer contacten met Nederlanders te stimuleren. Contacten leggen tussen de autochtone bevolking en de Eritrese/Ethiopische bevolking.
 • Stimuleren van zelfredzaamheid om zo actief een onderdeel van de Amersfoortse samenleving te worden.
 • Netwerkpartner voor politie, COA, NVA, buurtbemiddeling en gemeente Amersfoort omtrent vraagstukken met nieuwkomers.
 • Landelijke naamsbekendheid van de vereniging en als voorbeeld dienen voor een succesvolle vereniging waarin Eritreers en Ethiopiërs in harmonie samenleven.

Voor de resterende periode in 2016 zal de beslissing over de financiering van onze plannen bij de beleidsmedewerker diversiteit van de gemeente Amersfoort liggen. In 2017 zal de vereniging vallen onder de regeling “Projecten in de buurt” en daarom treft u in deze subsidieaanvraag de uitgewerkte structurele plannen met daarin de drie pijlers van de SBI benoemd; informatie en advies, ontmoeting en ondersteuning. In samenspraak met de beleidsmedewerker Welzijn van de gemeente Amersfoort zal deze aanvraag aan de uitvoerder van het welzijnswerk in de stad Amersfoort worden overhandigd.